تحصیل در رشته دندانپزشکی اسپانیا

ویزای کار پس از تحصیل در اسپانیا

همان طور که می دانید، اکثر دانشجویان پس از تحصیل به دنبال کار و تبدیل ویزای تحصیلی خود به کاری هستند.لازم به ذکر است که این پروسه بسیار حساس است و باید از ماه ها قبل از اتمام تاریخ اقامت خود به دنبال فراهم کردن مدارک و شرایط مورد نیاز باشند.در این مقاله شرکت کارامون متخصص در امور اسپانیا، شرایط و مدارک لازم جهت تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کاری را بر طبق آخرین تغییرات برای شما به طور اختصار توضیح داده است.

اطلاعات لازم در این مقاله فقط یک راهنماست و شما می باید در مورد موضوعات خاص به مشاوره تخصصی مراجعه کنید.

شرایط مهم و اصلی برای تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کاری در اسپانیا

اولین شرط برای انجام این کار حضور به صورت قانونی در اسپانیا است و  از 2 ماه مانده به اتمام تاریخ کارت اقامت تا ماکزیمم 3 ماه پس از آن تاریخ می توانید مطابق با شرایط مشخص، درخواست ویزای کار  بدهید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در امور اقامت درسال های اول، دوم و سوم می توانید به صورت قانونی و غیر قانونی در اسپانیا بمانید و با ارائه مدارکی که حضور شما را در اسپانیا در طول مدت 3 سال اثبات کند، می توانید پس از 3 سال درخواست ویزای کار بدهید.البته در تمام این مدت می توانید از طریق ازدواج یا دوستی با یک فرد اروپایی و یا فردی که اجازه کار در اسپانیا را دارد، اقامت خود را تغییر داده و به صورت قانونی با اجازه کار ادامه دهید.

دومین شرط برای تغییر ویزای تحصیلی به کاری داشتن 2 شرط به صورت هم زمان است.

1.حداقل یکسال از حضور شما در اسپانیا گذشته باشد.

2.دوره تحصیل دانشگاهی شما به پایان رسیده باشد و مدرک دانشگاهی خود را با موفقیت کسب کرده باشید.

یعنی اگر دوره تحصیل شما یکساله باشد، در سال دوم می توانید در خواست ویزای کار دهید. ولی اگر 3 ساله باشد در ابتدای سال چهارم می توانید درخواست ویزای کار دهید.

اگر می‌خواهید ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری در اسپانیا تبدیل کنید، باید مدارک کتبی نمایانگر این باشد که دوره های پژوهشی و آموزشی خود را با موفقیت گذرانده اید و از سوی مؤسسات دولتی و یا خصوصی هیچ گونه کمک مالی و یا یارانه‌ای دریافت نکرده اید.

علاوه بر این، لازم است عدم سوء پیشینه ی خود در کشور اسپانیا و هم چنین کشور محل زندگی خود را از کشور مبداء تهیه نمایید.

تبدیل ویزای دانشجویی به کاری در اسپانیا

شما در اسپانیا از 2 روش می توانید ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری تبدیل کنید.

1.به صورت استخدام و امضاء قرارداد با یک شرکت اسپانیایی ( por cuenta ajena)

در این روش، ابتدا باید شرکتی را پیدا کنید که برای شما قرارداد یک ساله با حداقل میزان حقوق مشخص به مدت یکسال امضا کند و مقدار حقوق شما با توجه به شرایط تان که اگر با خانواده و فرزند باشید، می تواند افزایش پیدا کند متغیر است.

باید ثابت شود پس از کسرهزینه مالیات و بیمه برای یک نفر حداقل حقوق سالیانه شما برابر با100% IPREM

سال 2018 و برای 2 نفر حقوق سالیانه معادل 200% و برای هر نفراضافی در خانواده 50% اضافه می شود.

اگر قرارداد سالیانه به صورت پاره وقت باشد حتما باید حداقل حقوق سالیانه بالاتر از مبلغ ذکر شده باشد و در قرارداد حتما باید مبلغ به صورت دقیق ذکر شود.

و همچنین باید ثابت شود که این شرکت توانایی مالی کافی را برای پرداخت حقوقتان دارد، باید از طریق یک نسخه از اظهارنامه مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و یا مالیات بر شرکت‌ها و یا گزارش از زندگی کاری این شرکت (VILE)، بر اساس سه سال گذشته ارائه شود. علاوه بر این باید گزارش توصیف شغل نیز ارائه گردد.

 

به صورت ازاد و خود اشتغالی ( por cuenta propia)

VapeXYZ is a leading global distributor of disposable vapes, offering a wide selection of top brands at both wholesale and retail prices. We specialize in providing a diverse range of premium vape brands for bulk purchase, ensuring our products meet industry standards for a satisfying vaping experience.

Our product line includes the popular Al Fakher Vape, known for its robust flavor and long-lasting experience of up to 8000 puffs. We are proud to be a major distributor of Al Fakher Vape, offering both retail and wholesale options. We also provide the Al Fakher Crown Bar 8000, a favorite among our customers, available for Großhandel (wholesale) purchase.

VapeXYZ is also a trusted supplier of the Bang Box series, including the Bang Box 12000 and the Bang Box 20000, each offering a high number of puffs for extended vaping enjoyment. The Bang Vape series, including the Bang King 15000, is also part of our extensive collection, providing a rich and satisfying vaping experience.

We offer the Elf Box series, renowned for its sleek design and high puff count. Our collection includes the Elf Box 12000 and Elf Box 14000, each designed to deliver a unique vaping experience.

In addition, we carry the Waspe Vape, a brand known for its innovative design and quality.

Our commitment to quality and variety extends to our offering of the Waka Vape, and the RandM Tornado, each providing a unique vaping experience. We also offer the Puff Al Fakher, a compact and convenient option for vape enthusiasts.

At VapeXYZ, we cater to vape enthusiasts everywhere, shipping our products worldwide. Whether you’re looking for individual purchase or wholesale options, we provide flexible purchasing solutions to meet your needs. Discover top disposable vape brands such as Bang King, Al Fakher, RandM Tornado, Waspe, Waka, and more at Vapexyz.com. VapeXYZ is your best place to bulk buy disposable vapes at competitive prices.

The Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a popular product in the vaping market. This device is renowned for its high puff count, with each unit capable of delivering up to 8000 puffs. This makes it a long-lasting option for users, as indicated by various listings and user reviews.

The Al Fakher Crown Bar comes in a variety of flavors, including Peach Ice, Two Apple, and Berry Ice, among others. Some listings also mention unique flavors like White Flash and Gum. The device is also available in different pack sizes, ranging from single units to packs of 3, 5, and even 10. This offers flexibility to users depending on their usage patterns and preferences.

Several listings highlight the Al Fakher Crown Bar’s ability to produce a ‘big cloud’, indicating a strong vapor production that is often appreciated by experienced vapers. Some versions of the device are also rechargeable, adding to its longevity.

In addition to the standard Al Fakher Crown Bar, there are also Pro versions available. These likely offer enhanced features or performance, although specific details vary by listing. Some listings also mention a product called the Al Fakher Magic Love 8000 Puffs Crown Bar, suggesting a special edition or variant of the standard device.

Overall, the Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a versatile and durable option for vapers, offering a wide range of flavors, a high puff count, and strong vapor production. Its availability in various pack sizes and the presence of rechargeable and Pro versions further enhance its appeal to a broad range of users.

 

قبل از اینکه در اسپانیا به صورت freelance و یا ویزای کار خویش فرما اقدام  به مار کنید باید خود را در سیستم مالیاتی اسپانیا ( Agencia Tributaria ) و سیستم تامین اجتماعی اسپانیا ( Tesoreria General de la Seguridad Social) ثبت نام کنید. در این باره ابتدا باید در یکی از دفاتر امور مالیاتی نوع فعالیت خود را ثبت کرده که در اینجا از شما می خواهند نام گروهی را که فعالیت شما را توصیف می کند پیدا کنید که این گروه کد خاص خود را دارد و سپس مدل 036 و یا 037 را تکمیل کنید.پس از آن یک گواهی مالیاتی شخصی به شما داده می شود.

در مرحله دوم برای تامین اجتماعی و بیمه درمانی برای خود اشتغالی در اسپانیا از زمان ثبت نام مشاغل در امور مالیاتی 30 روز فرصت دارید با سازمان تامین اجتماعی تماس بگیرید و اعلام کنید که شما اقدام به کار خویش فرما کرده اید.در اسپانیا تمام کسانی که کار آزاد انجام می دهند باید تحت نام خویش فرما ( RETA )در سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کنند.

برای کار به صورت آزاد , و یا راه اندازی تجارت باید به نکات زیر دقت شود

شخص در حرفه ی مورد نظر دارای مدرک معتبر و یاتجربه ی کافی که بتوان آن را اثبات کرد باشد.

و همین طور از سرمایه کافی برای حفظ و اسکان خود برخوردار باشد که آن را باید در حساب بانکی خود نشان دهد.

 

امتیاز نوشته
Dafür wählen Sie dann einfach Ihr Bonus Konto aus und klicken dort auf Auszahlung. sowohl für Zudem stehen Ihnen nicht alle Zahlungsmittel zur Verfügung. online spielen Curacao eGaming ist eine der strengsten Aufsichtsbehörden in der Gambling Branche. mobile casino vulkan Das" "allein zeigt schon perish Glücksspiellizenz von Curacao, die Spieler völlig transparent recherchieren können. lesen sie